قفل تابلویی

قفل تابلو برق چیست؟ قفل ها و  لولا ها یکی از اجزای کلیدی در تابلو برق‌های صنعتی و خانگی می‌باشد که انواع مختلف این قفل و لولا هادراری انواع مختلفمی باشند که درا تابلو برق ها صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند.  لولاها کمک می‌کنند تا درب تابلو برق به آسانی باز و بسته شود. کیفیت لولا بر روی عمر تابلو برق تاثیر می‌گذارد و کمک می‌کند تا تابلو دیرتر خراب شود. از سویی دیگر، یک لولای خوب موجب می‌شود تا در زمان خطر بتوان درب تابلو برق را بسادگی باز کرد و جریان برق را کنترل یا قطع کرد. قفل در تابلو ...
بیشتر

لولا تابلویی

لولا تابلویی
 لولا تابلو برق چیست؟   قفل ها و  لولا ها یکی از اجزای کلیدی در تابلو برق‌های صنعتی و خانگی می‌باشد  این قفل و لولا هادراری انواع مختلفی (لولا تحت ،لولا ریتال ،لولا سه تیکه و....)می باشند که درانواع مختلبف تابلو برق ها  مورد استفاده قرار می گیرند.  لولاها کمک می‌کنند تا درب تابلو برق به آسانی باز و بسته شود. کیفیت لولا بر روی عمر تابلو برق تاثیر می‌گذارد و کمک می‌کند تا تابلو دیرتر خراب شود. از سویی دیگر، یک لولای خوب موجب می‌شود تا در زمان خطر بتوان درب تابلو برق را بسادگی باز کرد و جری...
بیشتر