گلند فلکسیبل(گلندلوله خرطومی)

گلند فلکسی بل تک و دوپیچ:

گلندهای فلکسی بل برای اتصال امن انتهای کابل به تابلو یا جعبه توزیع برق استفاده می شود. گلندهای فلکسی بل از ورود گرد و غبار، آب،  به درون تابلو مورد نصب جلوگیری می کند و مناسب برای لوله فکسی های برق صنعتی است. گلند لوله فلکسیبل در ابتدای لوله فلزی خرطومی بسته میشود و بوسیله دو پیچ در دو طرف متصل میشود و با اتصالات مخصوص علاوه بر عبور کابل، لوله ها را هم می تواند به یکدیگر اتصال دهد.

گلند فلکسی بل تک پیچ،برق و صنعت طاها پدیده

گلند فلکسی بل دو پیچ ،برق وصنعت طاهاپدیده

گلند تک پیچ

گلند آببندی فلکسی بل،برق و صنعت طاها پدیده

گلند آببندی فلکسی بل،برق و صنعت طاها پدیده

 

 

گلند فلکسی بل (خرطومی)،برق و صنعت طاها پدیده

 

 

گلند فلکسی بل ،برق و صنعت طاها پدیده

گلند آب بندی ،برق و صنعت طاها پدیده

 

گلند فلکسی بل،برق و صنعت طاها پدیده