پایه چسپ بست کمربندی

 پایه  بست کمربندی چسبدار 

سایز بست کمریندی پایه چسبدار:

سایز 20*20

سایز 25*25  

سایز30* 30

سایز 40*40

imagesSAM-Cable-Tie-Bases

پایه چسب بست کمربندی28*28/برق و صنعت طاها پدیده

پایه چسب بشت کمربندی 19*19/برق و صنعت طاها پدیده

 

بست کمربندی پشت چسبدار/ برق و صنعت طاها پدیده

پایه بست کمربندی چسبدار/برق و صنعت طاها پدیده

مشخصات پایه چسب بست کمربندی/برقو صنعت طاها پدیده

 

پایه چسب /برق و صنعت طاها پدیده

 

 

پایه چسب /برق و صنعت طاها پدیده