شماره و حروف سیم تخت ECJ

انواع شماره و حروف سیم تخت ECJ

 

مشخصات فنی شماره سیم

مشخصات فنی حروف سیم

مشخصات فنی شماره و حروف سیم فشاری