سرسیم حلقوی RV

نام محصول :

سرسیم گرد روکش دار(RV)

سرسیم حلقوی

 

 

38

سرسیم های حلقوی یا سرسیم های گرد نوعی از انواع سرسیم ها می باشند که به منظور برقراری اتصال اکتریکی به یک هادی، پیچ یا لحیم می شوند. قطر حلقه سرسیم ها بر اساس نوع سیم سازگار و قطر حلقه ترمینال ها متفاوت است. کاربرد این اتصال ها در اتصالات کم ولتاژ است. سرسیم های روکشدار عایق به منظور اتصال نزدیک با سرسیم مجاور در ترمینال ها و تابلو برق مورد استفاده قرار می گیرند در حالی که سر سیم های بدون عایق گزینه مناسبی برای لحیم شدن هستند.سرسیم های حلقوی روکش دار به منظور اتصال سیم به پیچ هادی استفاده می شود. جهت نصب سرسیم حلقوی، پیچ هادی باز شده، قسمت هادی سرسیم حول پیچ جا گذاری، و پیچ بسته می شود. به منظور اطمینان از داخل شدن مقدار کافی سیم در سرسیم و اتصال مطمئن بین آنها، روکش سرسیم به صورت قیفی شکل طراحی شده است.

39

 

 

سرسیم گرد ( سرسیم حلقوی)

مشخصات فنی سرسیم گرد

 

 

38

 

 

مشخصات فنی سرسیم گرد 2/5

مشخصات سرسیم گرد (سرسیم حلقوی )RV1/5

 

44