اهداف شرکت

هدف شرکت با اتکاي به خداوند منان و استعانت از ذات لايزال او برپا نمودن قويترين و موثرترين شرکت، از طريق جلب اعتماد عمومي، تجمع سرمايه هاي خرد و جذب مشارکت فعال است.