ارزش های برق و صنعت طاها پدیده

  • ارزشهاي انساني
  • کار ايمن، با کيفيت و به موقع
  • تعالي، بهبود مستمر و اصلاح الگوي مصرف
  • يادگيري، نوآوري، مشارکت سازماني و کار گروهي
  • مشتري مداري ، تکريم همکاران و ذي نفعان